Selecteer een pagina

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVOCATENPRAKTIJK WEIJMANS LEGAL

Definities
1.Advocatenpraktijk Weijmans Legal (hierna tevens ‘AWL’): de advocatenpraktijk van de advocaat mr. W.M.H. Weijmans, ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 66195543.         
2.Opdrachtgever: iedere (rechts)persoon ten behoeve van wie of in wiens opdracht AWL werkzaamheden verricht.

Toepasselijkheid
3.Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle werkzaamheden van AWL, op alle opdrachten van Opdrachtgever aan AWL en op alle overeenkomsten met AWL.            
4.De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van Opdrachtgever wordt door AWL uitdrukkelijk van de hand gewezen.
5.Uitsluitend AWL geldt tegenover de Opdrachtgever als opdrachtnemer. Derden kunnen aan de inhoud van de werkzaamheden van AWL en / of door hem verstrekte adviezen geen rechten ontlenen.        

Opdracht
6.Opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de door hem of haar verstrekte opdracht en informatie.
7.Een opdracht aan AWL leidt een tot inspanningsverplichting en nimmer tot een resultaatsverplichting.
8.Opdrachten aan AWL kennen geen fatale termijn(en), tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Tarieven en betalingen    
9.Voor de uitvoering van een opdracht of overeenkomst is door de Opdrachtgever honorarium verschuldigd aan AWL, vermeerderd met verschotten en omzetbelasting. Tenzij tussen partijen nadrukkelijk anders is afgesproken of uit de aard van de opdracht voortvloeit, wordt het honorarium bepaald aan de hand van de bestede tijd en het voor de betreffende opdracht geldende uurtarief. Verschotten zijn o.a. griffierecht, deurwaarderskosten, kosten van uittreksels, reiskosten, etc.  10.AWL is gerechtigd om het honorarium per 1 januari van elk jaar aan te passen conform de door hem vastgestelde uurtarieven.     
11.AWL is steeds gerechtigd om van de Opdrachtgever de betaling van een voorschot te verlangen. Een ontvangen voorschot wordt verrekend met de laatste declaratie in de betreffende zaak.    
12.De betaling van declaraties van AWL dient te geschieden binnen veertien (14) dagen na de datum van de declaratie. Bij overschrijding van deze termijn is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is de Opdrachtgever een rente van 1% per maand over het declaratiebedrag verschuldigd, alsmede buitengerechtelijke incassokosten.
13.Indien een declaratie van AWL niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan dan is AWL gerechtigd om haar werkzaamheden voor de niet betalende Opdrachtgever op te schorten, nadat die Opdrachtgever ervan op de hoogte is gesteld. AWL is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat ten gevolge van een dergelijke opschorting van zijn werkzaamheden.    
14.Het is de Opdrachtgever niet toegestaan om een betaling aan AWL op te schorten of te verrekenen.

Aansprakelijkheid
15.Iedere aansprakelijkheid van AWL voor schade, kosten of vergoedingen van welke aard ook en uit welke hoofde ook is beperkt tot het bedrag dat in voorkomend geval uit hoofde van de door AWL gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat volgens de polisvoorwaarden niet ten laste van de verzekeraar komt.   
16.Indien en voor zover om welke reden dan ook geen uitkering krachtens de beroepsaansprakelijkheids-verzekering van AWL mocht plaatsvinden, dan is iedere aansprakelijkheid van AWL voor schade, kosten of anderszins beperkt tot het in totaal door AWL in rekening gebrachte honorarium in het desbetreffende dossier, met een maximum van € 5.000,–. In dat geval is iedere aansprakelijkheid voor gevolgschade, winstderving, verlies en gemiste kansen uitgesloten.     
17.Iedere vordering tot schadevergoeding vervalt door verloop van één (1) jaar na de aanvang van de dag, volgende op die waarop de Opdrachtgever met de schade en met AWL als de daarvoor aansprakelijke partij bekend is geworden. 
18.AWL neemt bij het inschakelen van niet tot zijn organisatie behorende derden de nodige zorgvuldigheid in acht. AWL zal bij de selectie van deze derden zoveel als mogelijk van te voren overleggen met de Opdrachtgever, behoudens in het geval van het inschakelen van een deurwaarder. Iedere aansprakelijkheid van AWL voor tekortkomingen van de door hem ingeschakelde derden is uitgesloten. Indien de ingeschakelde derde een in het buitenland gevestigde partij betreft, dan geldt de Opdrachtgever als Opdrachtgever van deze derde.
19.AWL neemt bij de beveiliging van de gegevens van zijn Opdrachtgevers en derden alle zorg in acht die in redelijkheid van hem kan worden verwacht. AWL is echter niet aansprakelijk voor verlies van gegevens of onbevoegde toegang tot gegevens die ontstaat ondanks de door AWL betrachtte zorg.         
20.De aansprakelijkheidsbeperkingen in deze algemene voorwaarden gelden ook voor het niet deugdelijk functioneren van door AWL bij de uitvoering van de overeenkomst gebruikte apparatuur, software, gegevens, registers of andere zaken, geen uitgezonderd.        
21.De Opdrachtgever vrijwaart AWL tegen alle aanspraken van derden, de kosten van juridische bijstand daaronder begrepen, die op enigerlei wijze samenhangen met de werkzaamheden die voor de Opdrachtgever worden verricht.

Kantoorklachtenregeling  
22.Eventuele klachten van opdrachtnemer omtrent uitvoering van de opdracht door AWL of onder diens verantwoordelijkheid werkzame personen, dienen (uitsluitend) schriftelijk te worden ingediend bij de klachtenfunctionaris, mr. W.M.H. Weijmans, die na uiterlijk één (1) maand na ontvangst van de klacht gemotiveerd zal oordelen over de gegrondheid daarvan en klager daarvan in kennis stelt, eventueel vergezeld van aanbevelingen. Voornoemde termijn kan worden verlengd indien daartoe redenen bestaan, hetgeen zo snel mogelijk aan klager zal worden medegedeeld. Klager zal, voor zover nodig, in de gelegenheid worden gesteld zijn klacht nader toe te lichten en is geen vergoeding verschuldigd over de behandeling van de klacht. (zie hieronder de kantoorklachtenregeling)

 Overige bepalingen          
23.AWL maakt geen gebruik van een Stichting Derdengelden of derdengeldenrekening.
24.Op alle overeenkomsten tussen AWL en Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
25.De rechtbank Oost-Brabant, locatie ‘s-Hertogenbosch, is steeds uitsluitend bevoegd om kennis te nemen van geschillen tussen AWL en zijn Opdrachtgever(s).  
26.AWL is gerechtigd om deze algemene voorwaarden te allen tijde te wijzigen.

oktober, 2020

Kantoorklachtenregeling AWL

Kantoorhandboek » Kwaliteitsbeheer

(behorende bij artikel 6.28 van de Verordening op de advocatuur)

Kantoorklachtenregeling Advocatenpraktijk Weijmans Legal

Artikel 1 begripsbepalingen

In deze kantoorklachtenregeling wordt verstaan onder:

 • klacht: iedere schriftelijke uiting van ongenoegen van of namens de cliënt jegens de advocaat of de onder diens verantwoordelijkheid werkzame personen over de totstandkoming en de uitvoering van een overeenkomst van opdracht, de kwaliteit van de dienstverlening of de hoogte van de declaratie, niet zijnde  en klacht als bedoeld in paragraaf 4 van de Advocatenwet;
 • klager: de cliënt of diens vertegenwoordiger die een klacht kenbaar maakt;
 • klachtenfunctionaris: de advocaat die is belast met de afhandeling van de klacht;

Artikel 2 toepassingsbereik

 1. Deze kantoorklachtenregeling is van toepassing op iedere overeenkomst van opdracht tussen Advocatenpraktijk Weijmans Legal en de cliënt.
 2. Iedere advocaat van Advocatenpraktijk Weijmans Legal draagt zorg voor klachtafhandeling conform de kantoorklachtenregeling.

Artikel 3 doelstellingen

Deze kantoorklachtenregeling heeft tot doel:

 1. het vastleggen van een procedure om klachten van cliënten binnen een redelijke termijn op een constructieve wijze af te handelen;
 2. het vastleggen van een procedure om de oorzaken van klachten van cliënten vast te stellen;
 3. behoud en verbetering van bestaande relaties door middel van goede klachtenbehandeling;
 4. medewerkers te trainen in cliëntgericht reageren op klachten;
 5. verbetering van de kwaliteit van de dienstverlening met behulp van klachtbehandeling en klachtanalyse.

Artikel 4 informatie bij aanvang dienstverlening

 1. Deze kantoorklachtenregeling is openbaar gemaakt. De advocaat wijst de cliënt voor het aangaan van de overeenkomst van opdracht erop dat het kantoor een kantoorklachtenregeling hanteert en dat deze van toepassing is op de dienstverlening.
 2. Advocatenpraktijk Weijmans Legal heeft via de algemene voorwaarden opgenomen bij welke onafhankelijke partij of instantie een klacht die na behandeling niet is opgelost kan worden voorgelegd ter verkrijging van een bindende uitspraak en heeft dit bij de opdrachtbevestiging kenbaar gemaakt.
 3. Klachten als bedoeld in artikel 1 van deze kantoorklachtenregeling die na behandeling niet zijn opgelost worden voorgelegd aan de Rechtbank Oost-Brabant.

Artikel 5 interne klachtprocedure

 1. Indien een cliënt het kantoor benadert met een klacht, dan wordt de klacht doorgeleid naar mr. W.M.H. Weijmans, die daarmee optreedt als klachtenfunctionaris.
 2. De klachtenfunctionaris stelt degene over wie is geklaagd in kennis van het indienen van de klacht en stelt de klager en degene over wie is geklaagd in de gelegenheid een toelichting te geven op de klacht.
 3. Degene over wie is geklaagd tracht samen met de cliënt tot een oplossing te komen al dan niet na tussenkomst van de klachtenfunctionaris.
 4. De klachtenfunctionaris handelt de klacht af binnen vier weken na ontvangst van de klacht of doet met opgave van redenen mededeling aan de klager over afwijking van deze termijn met vermelding van de termijn waarbinnen wel een oordeel over de klacht wordt gegeven.
 5. De klachtenfunctionaris stelt de klager en degene over wie is geklaagd schriftelijk op de hoogte van het oordeel over de gegrondheid van de klacht, al dan niet vergezeld van aanbevelingen.
 6. Indien de klacht naar tevredenheid is afgehandeld, tekenen de klager, de klachtenfunctionaris en degene over wie is geklaagd het oordeel over de gegrondheid van de klacht.

Artikel 6 geheimhouding en kosteloze klachtbehandeling

 1. De klachtenfunctionaris en degene over wie is geklaagd nemen bij de klachtbehandeling geheimhouding in acht.
 2. De klager is geen vergoeding verschuldigd voor de kosten van de behandeling van de klacht.

Artikel 7 verantwoordelijkheden

 1. De klachtenfunctionaris is verantwoordelijk voor de tijdige afhandeling van de klacht.
 2. Degene over wie is geklaagd houdt de klachtenfunctionaris op de hoogte over eventueel contact en een mogelijke oplossing.
 3. De klachtenfunctionaris houdt de klager op de hoogte over de afhandeling van de klacht.
 4. De klachtenfunctionaris houdt het klachtdossier bij.

Artikel 8 klachtregistratie

 1. De klachtenfunctionaris registreert de klacht met daarbij het klachtonderwerp.
 2. Een klacht kan in meerdere onderwerpen worden ingedeeld.

 

AWL, juli 2017/oktober 2020